Dokument Kongregácie pre nauku viery z r.2004 v prípade Vassuly Ryden

27.08.2015 11:12

Vassula in a private meeting with Cardinal Ratzinger shortly before he became Pope. The meeting was the conclusion of the fruitful dialogue that took place

www.tlig.org/cs/testimonies/churchpos/cdf2005/ratzletter/

 

CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI
10. července 2004

Prot N. 54/92-19631

Eminence/Excelence,

jak víte, v roce 1995 tato Kongregace publikovala Oznámení o dílech paní Vassuly Rydén. Na základě žádosti jmenované došlo následně k podrobné rozmluvě, jejímž závěrem je dopis, který jmenovaná Vassula Rydén publikovala potom v posledním svazku "True Life in God" (Opravdový Život v Bohu) a ve kterém užitečně vyjasnila otázky kolem svého manželství stejně jako některé těžkosti, které uvádělo zmíněné Oznámení v souvislosti s jejími spisy a účastí na svátostech.

Protože ve Vaší zemi jsou rozšířeny její spisy, Dicasterium pokládalo za užitečné Vás o tom informovat. Zároveň je zapotřebí vyzvat katolické věřící, že pokud jde o účast v modlitebních skupinách ekumenického charakteru organizovaných paní Vassulou Rydén, je třeba řídit se dispozicemi diecézních biskupů.

Spolu s tímto sdělením posílám pozdrav v dokonalé úctě Vaší Eminenci/Excelenci.

Vaším Eminencím/Excelencím

Nejoddanější

(Podepsaný)

Joseph kard. Ratzinger
Prefect

 

Official Letter from Cardinal Ratzinger